Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

/правилник/

Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 Чл.1. Настоящите Общи условия/правилник за реда и дейността отразяват бизнес модела на Brain Academy-Early Leraning& Child care, наричана по-нататък Академията, законите, които са приложими за дружеството ни и някои ценности и принципи, които са заложени в нашата базова концепция за работа. Те са предназначени да регулират отношенията между ползвателите на услугите ни и нас, като в резултат на това, настоящите Общи условия помагат за дефинирането на взаимоотношенията ни с вас, докато взаимодействате с услугите и продуктите ни.

 

Чл. 2. Този правилник урежда организацията, реда, правилата и условията за дейността в Занималня „BRAIN Academy“, като се отчитат особеностите и спецификата на дейността.

 

Чл.3. Целта на настоящите Общи условия/правилник е да се създаде такава форма на организация на работа, която да гарантира постигането на качество и ефективност на обучението, развиване на правилни взаимоотношения и характер, добро административно обслужване.

 

Чл.4. Академията ни в модул „Учебна занималня” осигурява съдействие при подготовка на домашните работи и осигуряване на допълнителни упражнения на ученика по учебните предмети в зависимост от конкретния клас и възраст, съобразено с нивото на знания и умения на конкретното лице. Осигурява се достъп до специализирана литература в съответните научни области, създаваме творческа обстановка. Тя формира уменията за работа в екип и развиване на приятелски взаимоотношения сред децата.

 

 

Част втора.
ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

 

 Чл.5. Обучението в Академията ни в модул „ Учебна занималня” се осъществява в различни смени, една или две, като ангажираните лица за всяка смяна групират и разделят децата съобразно тяхната преценка техните класове, знания, интереси, възраст и други с цел по-ползотворен и целеви учебен процес.

 

Чл.6. Детска академия BRAIN Academy – Early Learning& Child Care не осигурява обяд под никаква форма, но би могла да предоставя възможност на децата да консумират храна, приготвена и консумирана в заведения в близост или т.нар. кетъринг компании да доставят храна, чрез които децата ще могат да обядват и/или закусват след предварителна уговорка освен в предназначените за това места, така и пригодено пространство на територията на академията

 

Чл.7. Пакет „Учебна занималня” предоставя възможност за транспорт на учениците от академията до училището на ученика и обратно, в зависимост от учебната смяна като може да се ползва както специализиран транспорт, така и лични автомобили и такива, съответстващи на законовите изисквания начини за превоз и придвижване. Това не важи за училища извън обсега на обхват, както и от субективното решение на Ръководството на Академията. Детето се довежда и/или извежда от оторизирано от Ръководството лице, като при необходимост се предоставя информация на съответния класен ръководител, охрана, портиер или други, според допълнителни изисквания на конкретното училище и политиката му.

 

  Чл.8. Работното време е съгласно петдневна работна седмица – от понеделник до петък през цялата учебна година, включително и ваканциите ( по договорка ) с работно време на първа смяна 07.30 – 12.30ч. и втора смяна 13.00 – 18.30ч. ( възможност за допълнително време ).

 

 

Част трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ

 

Чл.9. (1) Да изпълняват определените си задължения съгласно Длъжностната си характеристика, Кодекс на труда и другите законоустановени нормативни актове, действащи на територията на Република България, както и действащото европейско законодателство.

(2)Да работят за изграждане авторитета и реализиране идеите на Детска академия BRAIN Academy – Early Learning& Child Care като се оповават на базовите концепция, заложена в нашата мисия, визия и ценности.

(3)Да следят работата и развитието на всяко дете, поддържат връзка с родителите при необходимост, споделят своите впечатления и евентуално дават съвети относно по-добрата реализация на децата. Да насочват и контролират изпълнението на поставените домашни работи в съответното училище като подпомагат процеса на подготовка с обяснения и разяснения на учебния материал, прилагане на нови и иновативни подходи и методи и методологии.

(4)Да придружават учениците при групови мероприятия и събития, предварително одобрени и съгласувани с родителите.

(5)Да осигуряват отдих, разходки, занимателни и музикални игри на територията на академията, както и в близост, както и в случай на предварително уговорено мероприятие, събитие, открит урок и други по желание на родителя/ настойник на децата.

 

 

Част четвърта.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЦАТА

 

 

Чл.9.  (1) Да полагат грижи за усвояване на учебния материал.

(2)     Да спазват дисциплина и реда в помещенията на академията, в т.ч. когато се използват изнесени простраства.

(3)     Да не внасят в работните помещения ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.

(4)     Да пазят личните си вещи, като за изгубени или повредени вещи Академията ни в не носи отговорност.

(5)     Да опазват имуществото на Академията. При повреждането му, да го възстановяват.

(6)       Да спазва хигиена на територията на Академията, като спазват правилата както на Академията, така и наложените във връзка с евентуална епидемиологична обстановка, наложена от законодателните органи и за които са изрично предварително инструктирани.

(7)       Да си служат с уважение към учителите и съучениците си, спазвайки общоприетите морални норми за поведение.

(8)     Да не разговарят и използват телефона си освен с разрешение на преподавателя.

(9)     Да пазят авторитета на BRAIN Academy – Early Learning& Child Care, нейните преподаватели, служители, както и на децата, посещаващи Академията.

(10)   При неспазване на Правилника/ Общите условия, виновният ученик се наказва според тежестта на нарушението със следните наказания:

1.Директна забележка, мъмрене;

2.Забележка под формата на обаждане на родител, настойник;

3.Лична среща и разговор с родител, настойник ( при нужда и детето );

4.Покана за отписване от Академията ни в модул „ Учебна занималня”.

 

 

Част четвърта.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИ

 

Чл.10. (1) Да съдействат и оказват помощ на възпитателите при нужда в процеса на обучение.

(2)       Редовно да следят и контролират бележника на ученика и да удостоверяват с подписа си това.

(3)       Да посещават родителските срещи, да поддържат връзка с възпитателите, да се осведомяват за състоянието на децата си.

(4)     Да спазват сроковете за заявки и плащания по услугите, изпълнявани от Академията ни в модул „ Учебна занималня”.

(5)     Да уведомяват офис мениджъра на Академията ни в модул „ Учебна занималня” за констатирани нарушения и проблеми в работните помещения и учебната дейност в Академията ни в модул „ Учебна занималня”.

(6)       Да информират задължително при отсъствие на ученика от Академията ни в модул „ Учебна занималня” или присъствие през работните, но неучебни дни.

(7)     Да търсят съдействие от Ръководството за разрешаване на възникнали конфликти.

 

 

Част пета.
СРОКОВЕ И ПЛАЩАНИЯ

  

Чл.11.  Включването в Академията в модул „ Учебна занималня” се осъществява с подаването на документ за записване и влиза в сила със заплащането на таксата.

 

Чл.12.  Таксата гарантира записване на детето. Внесено капаро не се връща.

(1)  Занималня „BRAIN Academy“ може да събира допълнително такси в случаи на посещение на допълнителни мероприятия като концерт, кино, театър, изложба и други.

(2) Таксите в Занималня „BRAIN Academy“ се плащат спрямо актуалната ценова тарифа и договорки,  в пълният им размер и в срокове както следва:

1.Месечна такса – съответната такса се заплаща при записване на детето и за всеки следващ месец до 3-то число на текущия месец. В случай че 3-то число на месеца съвпадне с неработни дни, то тогава срока за плащане е до 2 работни дни след изтичането им.

2.Други такси – при заявяването на услугата.

3.Транспорт и храна – спрямо договорките на Академията с фирми-подизпълнители се плаща в съответствие с техните условия, които се предоставят на родителите предварително в устен или писмен вид.

(3) Академията предоставя възможност за кандидатстване за отстъпки. Те биха могли да бъдат за:

1.Записано повече от едно дете от семейството

2.Самотен родител

3.Водене на приятел (в този случай и двете страни ползват отстъпка)

4.Маркетингова кампания за определен период, в съответствие със ЗЗП

5.Изпадане в неплатежоспособност и затруднено финансово положение

6.Други, по преценка на Ръководството.

 

Чл.13.   (1) При отсъствие на детето за повече до 7 /седем/ поредни работни дни включително, НЕ се възстановява част от месечната сума.

(2) При отсъствие на детето за повече от 7 /седем/ поредни работни дни включително, в рамките на един месец, се възстановява част от вече заплатената месечна такса, като за всеки отделен случай рзмера на възстановената сума се изчислява в зависимост от броя на дните, когато детето не е посещавало академията.

(3) Възстановяването на сумите  по ал.2 е в сила до края на месец, следващ на месеца на отсъствие на детето. След изтичането на този период, това право на възстановяване отпада.

(4) В случай че отсъствието на детето съвпада с неучебни дни, училищни ваканции, официални празници и други и академията работи сумата по ал.2 не се приспада.

(5) Дните от месеца, за който е заплатена такса и са официални празнични и неработни дни, независимо от продължителността им, пари не се възстановяват, нито се прихващат с друг период.

(6) При предвидени по-малък брой посещения от редовните за месеца, се заплаща такса, съответно за седмица, ден, полуден или почасово, която е по тарифа, различна от пакетната месечната такса. За целта е нужно родителят/надтойник да ми предупреди предварително, кто се запалти съответната такса в сроковете по чл.12 ал.2 т.1.

(7) Предимство в Академията ни в модул „Учебна занималня” имат децата със заявено месечно обучение.

(8)  В случай че след отсъствие от 7 /седем/ поредни календарни дни включително и детето повече не посещава Академията, то платената сума не се възстановява.

 

Чл.14.   При решение на родител дете да бъде отписано от Академията ни в модул „ Учебна занималня”, следва да бъде комуникирано в срок не по-малък от 1 календарен месец. При неспазване на този срок, родителят се задължава да заплати обезщетение в размер на една месечна такса (съответната такса, на която е записано детето ).

 

Чл.15.   Академията има право, по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и да посочва конкретна причин да прекрати едностранно обучението на дете, в случай че установи, че по някакъв начин действията на дете и/или родител/настойник на дете е в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

Чл.16.   (1)Ваканциите, спуснати от държавните училища, не са ваканции на Академията ни в модул „ Учебна занималня”.

(2)       Официалните почивни дни са почивни дни и за Академията ни в модул „ Учебна занималня”. При съответен брой деца, Академията ни в модул „ Учебна занималня” работи в почивни дни за децата, които са работни за родителите.

(3)       Заниманията през ваканционни или неучебни дни се уреждат спрямо съответната ваканция – полудневни или целодневни занимания.

(4)       Ако дете посещава целодневни занимания, доплаща съответната такса за втората част от деня по време на ваканция, спусната от държавните училища.

(5)       Сумата за втората част от деня съответства на тази за първата част.

(6)       При официални почивни дни дневната сума за занималня се удвоява.

 

Част пета.
ЗАКЛЧЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 Чл.17.   Цялостният контрол за прилагането и спазването на Правилника се възлага на Ръководството и преподавателите в Академия „Brain Academy“.

 

Чл.18.  Общите условия влизат в сила от 15.09.2019г., след като всеки един от служителите на Академията и всички родители/настойници на обучаваните ученици се е запознал с неговото съдържание разбрал го е и се е съгласил с него.

 

Чл.19. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Академията, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

(2) Академията и ползвателите на услугите, предмет на настоящите Общи условия, се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ползвателите след изричното му уведомяване от Академията и ако ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Академията, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при записване на детето за който и да е от модулите в т.ч.”Учебна занималня”, за използване на Услугата. Ползвателят на услугата, предмет на настоящите общи условия, предлагани от Академията, се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

(4) Ползвателите, които използват услугите, предагани от Академията, приемат новите Общи Условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

Настоящите Общи условия са актуализирани към 01.01.2021 година.